บริการขอ อย. เช่าที่เก็บสินค้า

การนำเข้าสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายต้องขออนุญาต อย. 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขออนุญาตสถานที่
- ดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้า

2. ขออนุญาตผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการขอเลข อย. เพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้
- ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบต่างๆ ในการยื่นขอใบอนุญาตผลิตภัณฑ์

บริการขอ อย. เช่าสถานที่เก็บสินค้ากับ Mastery Express ดียังไง ?

1. รับประกันการขอ อย. โอกาสผ่าน 99%

2. มีเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารประกอบต่างๆ ในการยื่นคำขออนุญาต
3. สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ปลอดภัย สะอาด มีระบบแสงสว่าง ระบายอากาศดี สะดวกในการนำสินค้าเข้า-ออก
4. สามารถเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ตามขนาดที่ต้องการ พร้อมสัญญาเช่าระยะสั้น-ยาว ตามความต้องการ

Mastery Express บริการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต อย. ทุกประเภท

1. นำเข้าเครื่องสำอาง

• สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง
• ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

2. นำเข้าอาหารเสริม

• สถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บอาหารเสริม
• ขึ้นทะเบียนหรือแจ้งรายละเอียดอาหารเสริม

3. นำเข้า อาหาร / เครื่องดื่ม

• สถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บอาหาร (อ.6)
• ขึ้นทะเบียนอาหาร (สบ.1, สบ.3, สบ.5, สบ.7)

4. นำเข้า ยา (บางประเภท)

• สถานที่นำเข้ายาแผนปัจจุบัน / แผนโบราณ
• ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน / แผนโบราณ

5. นำเข้าเครื่องมือแพทย์

• สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์
• ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

6. บริการขึ้นขอทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง

7. บริการรับจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อาหาร หรือ สินค้า

• สถานที่นำเข้ายาแผนปัจจุบัน / แผนโบราณ
• ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน / แผนโบราณ

8. พัฒนาสูตรอาหารจากกัญชงและกัญชา

พัฒนาสูตรอาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง และโปรตีนจากเมล็ดกัญชง รวมทั้งส่วนของเมล็ดกัญชาที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารที่มีสาร THC และ CBD เป็นไปตามที่ อย. กำหนด

9. รับขึ้นทะเบียนอาหารจากกัญชงและกัญชา

ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชง หรือกัญชา (อ.17, สบ.3)

สอบถามบริการเพิ่มเติม และขอค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โทร. 094-2245198, 099-2305770